facebook

Budżet obywatelski - możesz zgłosić swoje pomysły PDF Print Adres email
Demo content
Czwartek, 16 kwietnia 2015 08:05

dsc02000Od 20 kwietnia do 4 maja mieszkańcy Żywca mogą zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest pół miliona zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasto Żywiec asygnuje kwotę 500 tys. złotych. To mieszkańcy zdecydują, jak te pieniądze zostaną wydane. Swoje propozycje – inwestycji, napraw, remontów mieszkańcy mogą zgłaszać od 20 kwietnia do 4 maja. - Propozycje mogą być zgłaszane przez każdego pełnoletniego mieszkańca Miasta Żywca na odpowiednich formularzach oraz w wersji papierowej do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu. – wyjaśnia Tomasz Terteka, rzecznik żywieckiego magistratu. - Propozycja musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców Miasta Żywca.

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:
• w których wymagany budżet całkowity na realizację, przekraczałby wysokość środków przeznaczonych do realizacji;
• które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
• które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
• które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia, którego wzór w formie papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Żywcu - Dziennik Podawczy lub w wersji elektronicznej;
• które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
• które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 W dniach od 5 do 15 maja złożone przez mieszkańców propozycje projektów zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz zostaną zaopiniowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki organizacyjne. Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikacje formalną zostaną podane do publicznej wiadomości w dniach od 18 - 19 maja. Później rozpocznie się głosowanie i potrwa tydzień: od 21 do 28 maja. Na realizacje będzie mógł liczyć ten projekt lub projekty, które uzyskają najwięcej głosów. Ile ich będzie? To zależy od ich budżetów. Łącznie nie mogą one przekroczyć sumy 500 tys. zł.

Jak głosować?
Wyboru będzie można dokonać na dwa sposoby:
• tradycyjnie poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Żywcu w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych - budynek B II pok. Nr 205 (formularz karty do głosowania będzie można pobrać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B II piętro, pok. Nr 205 lub ze strony internetowej Miasta Żywca), wzór karty do głosowania zamieszczony zostanie w  terminie późniejszym.
•  głosując poprzez stronę internetową Miasta Żywca w zakładce Budżet Obywatelski.
Informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu - Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B, II p. pok. Nr 205, tel. 33/ 475-42-80, 33/ 475-42-47.  Szczegółowe informacje i druki do pobrania związane z Budżetem Obywatelskim znajdują się na stronie internetowej w linku http://www.zywiec.pl/budzet-obywatelski-2015,423,akt.html.

 

Dodaj swój komentarz

Imię :
Komentarz :